Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png c98ce51fff460dab7a032e329f52e138
bip.png 748e9d882f58a12cb278ff2184b89e9f
Poniedziałek,  17 stycznia 2022
Antoniego, Henryki, Mariana
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2020-02-03 Marta Owczarzak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Na podstawie uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony zdrowia.
Konsultacje odbędą się w okresie od 10.02.2020 r. do 24.02.2020 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 138/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 17 stycznia, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla: www.nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. drogą elektroniczną na adres:
Uwagi i opinie z datą wpływu po 24.02.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię